BCOM (BlockChain On the Move)


Procedemento e módulo de control hardware e software para controlar un dispositivo cun módulo de xestión de Blockchain para realizar a identificación e seguimento dunha persoa ou elemento físico

Estado de protección da tecnoloxía

Foi presentada unha solicitude de patente: “Procedimiento, módulo de control y producto de programa de ordenador para controlar un dispositivo con módulo de gestión de Blockchain para realizar la identificación y el seguimiento de una persona, vehículo, producto, subproducto, activo o elemento físico”.

Que buscamos?

O vehículo de comercialización máis adecuado é licenciar a patente a fabricantes ou usuarios que requiran a monitorización, localización e trazabilidade dunha determinada infraestrutura.

Descrición

BCOM é un dispositivo de baixo consumo baseado en blockchain que permite a identificación e seguimento de elementos físicos e / ou persoas en múltiples escenarios.

O seu factor de forma pode ser o dunha tarxeta como as bancarias ou as de transporte actuais, un wearable para facilitar a usabilidade no caso de determinados colectivos (e.g., menores, persoas maiores ou persoas con diversidade funcional), unha caixa ruggerizada para escenarios suxeitos a condicións ambientais agresivas (e.g., contornas industrial) ou o propio teléfono móbil.

BCOM soporta o uso de diferentes tipos de blockchain (pública, privada ou federada) para realizar a consulta e transferencia da información recollida de forma inmutable, descentralizada, aberta, segura e confiable entre os diversos e heteroxéneos axentes implicados na información obtida: xestores de infraestruturas críticas (e.g., hospitais, transporte público), pacientes, pasaxeiros, aseguradores, parentes dun dependente, empresas de marketing xeolocalizado, xestor de superficies comerciais … Do mesmo xeito, BCOM permite o uso de smart contracts para automatizar a realización de accións no caso de que se produzan uns eventos determinados.

Un exemplo que ilustra o uso de BCOM é o caso da identificación e seguimento dun usuario dependente nun hospital. Nese caso é interesante saber cando esa persoa entrou e saíu do centro médico. Supoñendo que se realizou previamente un proceso de asociación da información persoal do usuario (e.g., identificación) ao dispositivo BCOM, dito usuario procedería como se fai hoxe, achegaría o dispositivo BCOM a un lector de identificación. O dispositivo BCOM, que ata entón estaría nun modo de consumo ultra-baixo, emitiría un identificador que sería recoñecido polo lector de identificación e logo activaría un módulo que comezaría a comunicarse periodicamente co dispositivo colocado no hospital para indicar a presenza do usuario. Deste xeito, mentres o usuario está dentro do hospital, o dispositivo BCOM seguiría informando da súa presenza, pero, no momento en que o usuario  estea a certa distancia, a comunicación cesaría, recoñecendo entón a saída.

A información recollida pode transmitirse en tempo real ou case en tempo real a un sistema de control remoto para que poida ser filtrado, procesado e posto a disposición dos usuarios externos potenciais  (coidador) ou aplicacións externas do paciente (e.g., aplicación que controla a xestión de citas médicas dun hospital ou unha aplicación que permita o guiado a través dunha ruta accesible ata o lugar da cita).

Valores engadidos

As principais vantaxes da tecnoloxía BCOM son:

 • Uso de tecnoloxías de baixo consumo. A maioría do hardware empregado poderá estar en estado de ultra-baixo consumo ata que sexa necesario activar o módulo de identificación para adquirir ou enviar datos.
 • Factor de forma adaptable ao escenario. Tradicionalmente, o factor de forma empregado por sistemas similares foi o de unha tarxeta similar á bancaria, pero existe a posibilidade de embeber o dispositivo sobre obxectos que fagan máis atractivo o seu uso. Por exemplo, é posible variar o encapsulado en función de grupo de idade ou personalizalo, o dispositivo podería embeberse en forma de wearable (e.g., pulseiras para nenos, reloxos ou incluso dentro da roupa).
 • Apoio á toma de decisións en tempo real. A información obtida é transmitida a un sistema de xestión en tempo real ou case real, para que se filtre, procese e se comunique de forma segura e inmutable ós posibles usuarios externos interesados.
 • Resistencia a ciberataques. As solucións actuais utilizan sistemas de almacenamento remoto (e.g., cloud ) que proporcionan acceso remoto e redundancia, pero cuxa xestión normalmente depende de empresas externas que non son necesariamente fiables e que poden estar expostos a vulnerabilidades ou ataques cibernéticos. BCOM usa tecnoloxía tipo DLT (Distributed Ledger Technology), en concreto, úsase unha Blockchain para almacenar datos (ou proba destes) que se poden transferir de forma descentralizada e con seguridade entre entidades entre as que non hai confianza. Por outro lado, o uso de smart contracts, un código descentralizado autosuficiente permitirá executar de forma autónoma distintos procesos de negocio.

Aplicacións por sector

BCOM pode aplicarse a un amplo número de sectores que abranguen saúde, transporte público, industria, cultura, marketing ou ocio.  BCOM é transversal a sectores que necesiten:

 • Xestión optimizada de infraestruturas. BCOM permite controlar o grado de ocupación dos distintos servicios dunha determinada infraestrutura (e.g., a ocupación dun centro de saúde ou dunha determinada sala deste).
 • Xestión optimizada da mobilidade. BCOM permite controlar as interaccións das persoas con dita infraestrutura (por exemplo, os seus patróns de uso): frecuencia, ruta e traza temporal.
  • BCOM permite determinar que persoa específica sube ou baixa/ entra ou sae en calquera momento dunha determinada infraestrutura, o que é especialmente útil no caso de menores ou persoas dependentes. Asemade, BCOM permite monitorizar a localización ou instante de acceso e saída dun usuario dunha infraestrutura.
  • BCOM permite a identificación, seguimento e guiado de persoas con diversidade funcional.
  • BCOM permite o control de zonas reservadas ou susceptibles a roubos.
  • Control do patrón de afluencia e movemento de multitudes. Esta funcionalidade está destinada a obter datos de grandes aglomeracións: eventos deportivos, concertos, festivais, peregrinacións, aeroportos …
   • Superficies comerciais ou museos onde é interesante saber por onde circulan os clientes / visitantes e dar soporte a sistemas que simplifiquen ou eliminen o proceso de checkout (i.e., cobro), tipo scan&go ou máis sofisticados como Amazon Go.

Grupo de investigación

  • GTEC

Responsable

 • Fernández Caramés, Tiago Manuel
 • Fraga Lamas, Paula

Contacta con nós

Última actualización

2020-01-15