Buscador de tecnoloxías

Análise de isótopos estables (C, N e O) en mostras vexetais ou animais, fósiles ou actuais, para o estudo da paleodieta, o ambiente ou as relacións tróficas.

O Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC posúe o equipamento e o coñecemento das técnicas necesarias para determinar os parámetros radioactivos que establece o Real decreto 314/2016. Desta maneira, cóbrense as necesidades derivadas deste tipo de determinacións.

Dispositivo baseado nunha cadea de bloques (blockchain) que permite a monitorización, a identificación, o posicionamento e o control dun dispositivo, equipamento ou produto.

Áreas de coñecemento:

A aplicación informática desenvolvida analiza a eficiencia dun modelo de escala de peixes de fenda vertical de acordo con criterios biolóxicos, alén de avaliar o axuste entre as propiedades hidrodinámicas da escala e as necesidades das especies obxectivo.


Algúns sectores de aplicación:

Sistema integrado para avaliar as existencias de recursos pesqueiros e monitorizar a súa explotación. Integra información biolóxica do recurso concreto, o coñecemento dos profesionais e o emprego de TIC compatibles coa actividade de pescadores, técnicos e xestores da pesca, de tal forma que mellora a cantidade e a calidade dos datos e facilita a súa análise.


Algúns sectores de aplicación: