Buscador de tecnoloxías

Análise de isótopos estables (C, N e O) en mostras vexetais ou animais, fósiles ou actuais, para o estudo da paleodieta, o ambiente ou as relacións tróficas.

Produtos de software que integren algún tipo de procesamento intelixente da información textual. A base de tales procesos estará constituída pola información sintáctica obtida das oracións do devandito texto.


Algúns sectores de aplicación:

Desde o entendemento do proxecto do deseño integral e inclusivo, centrado en todas as persoas, e desde unha actitude de respecto medioambiental, formúlase a realización de proxectos en todas as escalas posibles (vivenda, edificio, espazo urbano e rural, e paisaxe). A atención céntrase en procesos de abaixo a arriba dentro do campo da arquitectura, nas súas diferentes escalas...

Asesoramento e redacción de solicitudes europeas, presentación de produtos, resultados,  comunicación empresarial.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Formación e organización de obradoiros sobre codificación de materiais coa finalidade de convertilos en documentación electrónica para a súa conservación e manipulación.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software intermedio que actúa como servidor DICOM e escoita os pedimentos de impresión dun servidor PACS, unha modalidade ou unha estación de traballo, para reenvialos a una impresora convencional. .

Servizo web para xerar información xeográfica de forma colaborativa e analizala sobre mapas en tempo real.

Etiquetado de textos para a súa conservación e manipulación en formato electrónico.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software orientado á creación dun foro de centros históricos para as oficinas de rehabilitación nas cidades galegas.

Áreas de coñecemento:

Revisión estilística de textos técnicos empregando como linguas de partida o galego ou o castelán. Tradución directa ou inversa (castelán, galego, inglés)


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento: