Buscador de tecnoloxías

Análise de isótopos estables (C, N e O) en mostras vexetais ou animais, fósiles ou actuais, para o estudo da paleodieta, o ambiente ou as relacións tróficas.

Desenvolveuse un buscador ontolóxico intelixente que recupera información médica fiable e actualizada procedente de páxinas e servizos web.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Es un software de apoyo al diagnóstico en oftalmología basado en el tratamiento de imágenes de retinógrafo.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Esta tecnoloxía describe a utilización de dous compostos naturais de orixe mariña como fármacos antivirais.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

O Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC posúe o equipamento e o coñecemento das técnicas necesarias para determinar os parámetros radioactivos que establece o Real decreto 314/2016. Desta maneira, cóbrense as necesidades derivadas deste tipo de determinacións.

CURVAS é un software para o campo da oftalmoloxía que se basea no tratamento de imaxes de retinógrafo. Permite obter de forma automática valores de curvatura vascular, unha variable ligada a alteracións na microcirculación, a partir dunha imaxe dixital do fondo do ollo.


Algúns sectores de aplicación:

Áreas de coñecemento:

Software intermedio que actúa como servidor DICOM e escoita os pedimentos de impresión dun servidor PACS, unha modalidade ou unha estación de traballo, para reenvialos a una impresora convencional. .

Servizo web para xerar información xeográfica de forma colaborativa e analizala sobre mapas en tempo real.