Buscador de tecnoloxías

Análise de isótopos estables (C, N e O) en mostras vexetais ou animais, fósiles ou actuais, para o estudo da paleodieta, o ambiente ou as relacións tróficas.

Receptores moleculares custo-efectivos capaces de recoñecer e secuestrar en medio acuoso substancias aromáticas de interese ambiental e biomédico.

Áreas de coñecemento:

O Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC posúe o equipamento e o coñecemento das técnicas necesarias para determinar os parámetros radioactivos que establece o Real decreto 314/2016. Desta maneira, cóbrense as necesidades derivadas deste tipo de determinacións.

A tecnoloxía permite o curado óptimo por medio do efecto Joule, cun control integral da temperatura, de pezas de compósito (resina sintética). É unha alternativa moito máis eficiente desde o punto de vista enerxético que calquera sistema de quentamento externo.

Software intermedio que actúa como servidor DICOM e escoita os pedimentos de impresión dun servidor PACS, unha modalidade ou unha estación de traballo, para reenvialos a una impresora convencional. .

Servizo web para xerar información xeográfica de forma colaborativa e analizala sobre mapas en tempo real.

Catálogo de enzimas modificados xeneticamente e enzimas illados de ambientes termófilos para o seu uso na industria agroalimentaria, farmacéutica e medioambiental.

A aplicación informática desenvolvida analiza a eficiencia dun modelo de escala de peixes de fenda vertical de acordo con criterios biolóxicos, alén de avaliar o axuste entre as propiedades hidrodinámicas da escala e as necesidades das especies obxectivo.


Algúns sectores de aplicación: